خلاصه رویداد

ششمین دوره جایزه معماری بنیاد میرمیران - مسابقه طراحی مفهومی 'خاک، باد و معماری'

میرمیران-ششمین

داوران


 • ایرج اعتصام
 • ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن
 • داراب دبیا
 • علی اکبر صارمی
 • هما فرجادی
 • سید علیرضا قهاری
 • ...

مشخصات


 • نوع:
  جایزه داخلی
 • سال برگزاری:
  1390
 • زبان:
  فارسی

برگزار کننده


 • برگزارکننده:
  بنیاد معماری میرمیران
👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: باد، خاک، میرمیران، بنیاد معماری، ششمین دوره
هفتمین مسابقه طراحی داخلی ایران معاصر

اطلاعات بیشتر

ششمین دوره جایزه معماری بنیاد میرمیران - مسابقه طراحی مفهومی 'خاک، باد و معماری'مقدمه:

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻀــــــﺎي ﻣﻌﻤﺎري و ﭘﯿﺮو ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت « ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴــﺴــﺘﻨﯽ ﻧﻮر و ﻣﻌﻤﺎري»، « راﺑﻄﻪ آب و ﻣﻌﻤﺎري» و« ﻣﻌﻤﺎري و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﺰ» در ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺿـﻮع « ﻣﻌﻤﺎري، ﺧﺎك و ﺑﺎد » را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺧﺎك ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺎ ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ذات و ﻣﺎدﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮان از ﺧﺸــــﺖ و ﮔﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ و اﻧﻮاع ﮐﺎﺷﯽ از ﺧﺎك اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻨﺼـﺮ در ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري اروﭘﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺎد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان و ﮐﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم ﻗﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳﺖ و اوج ﻣﻌﻤﺎري در آن ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران از اﯾﻦ ﻋﻨﺼــــﺮ در ﺳﺮداﺑﻪﻫﺎ و ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺰرگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد و رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژي اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﺴــــــﻞ اﻣﺮوز ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رﯾﺸــﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان، اﻓﮑﺎر و ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﻤﺎري در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮ اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎران ، داﻧﺸـــــﺠﻮي ﻣﻌﻤﺎري، ﻃﺮاﺣﺎن و اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ « ﻣﻌﻤﺎري، ﺧﺎك و ﺑﺎد» ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.


هیئت داوران:

 • ایرج اعتصام
 • ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن
 • داراب دبیا
 • علی اکبر صارمی
 • هما فرجادی
 • سید علیرضا قهاری
 • شهاب کاتوزیان
 • عباس کیارستمی
 • حمید میرمیران

منبع:

سایت بنیاد معماری میرمیران

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir

رتبه های دوره ششم - 1390

 • 1- محمدرضا عباسپور
 • 1- آلاله سخایی فر - محمدحسن خان محمدی - مهدی قطبی
 • 2- امیرحسین رضایی - ایمان یوسفی
 • 3- گروه معماری کانسپت (پویا رنجبر - روح اله قادری - اشکان قشقایی - سمانه متقی پیشه)
 • 3- منوچهر پازوکی

رتبه اول:محمدرضا عباسپور

رد ﭘﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﺎك
ﺧﺎك ، ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽ ﺳﺎزد
اﻧﺴﺎن ، ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺧﺎك ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯽ ﺳﺎزد
در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﭘﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺧﺎك رﺳﯿﺪه ، ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ، ﻣﻌﻤﺎري ﻫﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﯾﺎﻓﺖ. اﻧﺴـﺎن ﻫﺎي ﻏﺎر ﻧﺸﯿﻦ و ﮐﻮه ﻧﺸﯿﻦ و دﺷﺖ ﻧﺸﯿﻦ ﻫﻢ در ﭘﻨﺎه ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺧﺎك ﮐﻮﯾـﺮ اﯾـﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎدري، اﯾــﺮاﻧﯿﺎن را در آﻏﻮش ﮔــﺮﻓﺖ و ﭘﻨﺎه داد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺧﺎك ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺴــــــﺎزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴـــــــﺎزﻧﺪ و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺴـــــــﺎزﻧﺪ. رد ﭘﺎي اﻧﺴـــــﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎك ، ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﺧﺖ ، از ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﭘﺎي اﻧﺴـــــﺎن ﺑﺮ ﺧﺎﮐﺶ رﺳﯿﺪه ﻣﻌﻤﺎري را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺮده ، ﻫﻨﺮ را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎري را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ.

رتبه اول:آلاله سخایی فر - محمدحسن خان محمدی - مهدی قطبی

ﺑﺎد ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻣﯽ آورد. ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ. ﻣﯽ ﺑﺮد. ﻣﯽ رود..........
ﺷـﻬﺮ، ﭼﻬﺮه اش را ﺳـﭙﺮده اﺳـﺖ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﺑﺎد . در ﻫﺮزﻣﺎن و ﻫﺮﺟﺎ و ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ، ﺑﺎد در ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ، در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﺳﺮك ﻣﯽ ﮐﺸـﺪ، از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻮﭼﻪ، از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ..... ﺑﻌﻀــﯽ ﺻﺪاﯾﺶ را ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ، ﺑﻌﻀــﯽ ﺣﺲ اش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺣﺲ ﻣﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﺪه و ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﺎزد، و ﺑﻌﻀﯽ ...... ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.....
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﺸـــــﺎن دﻫﯿﻢ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎد را دﯾﺪ؟ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎد ﺑﺎ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸـــﯿﺪه ي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮ، ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮ ﺑﺎد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد........؟
ﺑﺎي ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﻮﯾﺎﯾـﯽ ﻣـﯽ آورد. ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ. رﺧﻮت و ﺳﮑﻮن را از ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﺎد ﻣﯽ رود و ﺑﺎز ﻣﯽ آﯾﺪ....
.ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رد ﺑﺎد ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺷﻬﺮ.......

رتبه دوم:امیرحسین رضایی - ایمان یوسفی

رتبه سوم:گروه معماری کانسپت (پویا رنجبر - روح اله قادری - اشکان قشقایی - سمانه متقی پیشه)

ﻣﻌﻤﺎري و ﺑﺎد
ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﮑﻪ واﺑﺴــﺘﮕﯽ ﺷﯽء ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ اش ﭼﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﻞ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﺗﺼـﺮف و ﺗﻌﺪﯾﻞ در آن ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ. ﮔﺎه درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﺠﺎورت آن اﺳﺖ در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺰﺋﯽ ﻫﻤﭽﻮن واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﻣﺴـﻠﻂ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، و در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﻮﻣﺸــــﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺟﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ درﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﺗﺼﺮف و آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ، آن را از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ، ﺑﻪ ﺳﺮوﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد در ﺳـﺎﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺪم ﮐﻤﺎل ﻣﯽ ﺷــﻮد، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎد را ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﻈﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ. در ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ، اﻧﺤـﺮاف درﺧﺘﺎن از ﺗﻘﺎرن دروﻧﯽ ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ آن اﺷـﺘﺮاﮐﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮﺳـﺎزي ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﻧﻈﻢ ﺷـــــــــــــــــﯽء ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ي ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
(رودوﻟﻒ آرﻧﻬﺎﯾﻢ، 1975)
ﻣﻌﻤﺎري در واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ، ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺸــﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ، در ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻼش اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ، ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ، ﻫﻤﺰﯾﺴـﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ داﻣﺎن آن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺎد در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻦ ﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻮق ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻧﺮژي ﺑﺎد، ﺟﻬﺖ ﺑﺎد و ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎد، دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ زﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ، اﯾﺪه آل ﻣﻘﺼﻮد، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﻀــــــﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ اش ، ﻫﻨﺪﺳﻪ اش، ﺟﻬﺖ اش و ﺣﺘﯽ اﻧﺮژي ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه اش را ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎد ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ. ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻫﻤﮕﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

رتبه سوم:منوچهر پازوکی

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺎك: ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﺧﺎك ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳـﺨﺖ ﻣﯽ ﺷــﻮد و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد

ﺧﻮدﺑﺴـــــﻨﺪﮔﯽ : ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﯾﻪ ي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﻪ دﺳــــﺖ آوردﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﺳــــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﯾﻪ ي ﺟﺎﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺳﺎزوارﺗﺮ در ﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺳﺎزي آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﯾﻪ ي آن در دﺳﺘﺮس ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮم آورد ﯾﺎ اﯾﺪري )اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ( ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ي دﯾﮕﺮ ﻓﺮآورده )ﻣﺤﺼﻮل( ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﺎران در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﯿﺎﻧﺴﺮاي )ﺣﯿﺎط( ﮔﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﻏﭽﺎل ﯾﺎ ﮔﻮدال ﺑﺎﻏﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. ﺑﺮاي ﮔﻮد ﮐﺮدن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و دﺳــﺘﺮﺳــﯽ ﺑﻪ آب ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﮐﺒﺮداري ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﺎران ﺧﺎك ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه را دوﺑﺎره در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. ﮔﻮد ﺷـﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎق ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﭼﻮن زﻣﯿﻦ ، ﭘﺸـﺖ ﺑﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ راﻧﺶ ﺑﻮد.
ﻣﻌﻤﺎران ﺧﺎك رس را ﺑﺮداﺷـﺘﻪ و روي ﻻﯾﻪ ي ﺳـﺨﺖ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎك ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.


نفرات تقدیرشده

 • 🔹 محسن زنگنه
 • 🔹 البرز امینی - سمانه مظفر
 • 🔹 حامد کیخا
 • 🔹 سیدمحمد طبائیان نژاد
 • 🔹 پویان بیزه - دلارام زرنگار - ستاره صدیقی - روژین هشترودی
 • 🔹 میثم کفاش نیا
 • 🔹 حامد سلطانی
 • 🔹 بهادر بنیادی - صبا خوانسار
 • 🔹 هیربد نوروزیان پور
 • 🔹 بهنام جیحانی