روزشمار مسابقاتهزینه ثبت نام:  رایگان بدون ثبت نام

مجموع جوایز: 6 سکه بهار آژادی

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام:  ارسال فرم مشخصات

مجموع جوایز: 82 میلیون تومان

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام:  رایگان

مجموع جوایز:  مراجعه به جزییات

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر
فراخوان انتشار آثار در جلد دوم «کتاب سال معماری معاصر ایران 1398-1396 »

هزینه ثبت نام: 70-140 دلار

مجموع جوایز: 6000 دلار

آخرین مهلت ثبت نام

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام: 70-140 دلار

مجموع جوایز: 6000 دلار

آخرین مهلت ثبت نام

جزییات بیشتر
فراخوان انتشار آثار در جلد دوم «کتاب سال معماری معاصر ایران 1398-1396 »

هزینه ثبت نام:  رایگان بدون ثبت نام

مجموع جوایز: 6 سکه بهار آژادی

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام:  ارسال فرم مشخصات

مجموع جوایز: 82 میلیون تومان

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام:  رایگان

مجموع جوایز:  مراجعه به جزییات

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر
فراخوان انتشار آثار در جلد دوم «کتاب سال معماری معاصر ایران 1398-1396 »

هزینه ثبت نام: 70-140 دلار

مجموع جوایز: 6000 دلار

آخرین مهلت ثبت نام

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام: 70-140 دلار

مجموع جوایز: 6000 دلار

آخرین مهلت ثبت نام

جزییات بیشتر
فراخوان انتشار آثار در جلد دوم «کتاب سال معماری معاصر ایران 1398-1396 »

هزینه ثبت نام: 70-140 دلار

مجموع جوایز: 6000 دلار

آخرین مهلت ثبت نام

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام: 70-140 دلار

مجموع جوایز: 6000 دلار

آخرین مهلت ثبت نام

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام:  رایگان بدون ثبت نام

مجموع جوایز: 6 سکه بهار آژادی

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر
فراخوان انتشار آثار در جلد دوم «کتاب سال معماری معاصر ایران 1398-1396 »

هزینه ثبت نام:  ارسال فرم مشخصات

مجموع جوایز: 82 میلیون تومان

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر

هزینه ثبت نام:  رایگان

مجموع جوایز:  مراجعه به جزییات

آخرین مهلت ارسال مدارک

جزییات بیشتر