خلاصه رویداد

هشتمین دوره جایزه معماری بنیاد میرمیران - مسابقه طراحی مفهومی 'سینما و معماری'

میرمیران-هشتمین

داوران


 • ایرج اعتصام
 • ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن
 • داراب دبیا
 • علی اکبر صارمی
 • هما فرجادی
 • سید علیرضا قهاری
 • ...

مشخصات


 • نوع:
  مسابقه داخلی
 • سال برگزاری:
  1392
 • زبان:
  فارسی

برگزار کننده


 • برگزارکننده:
  بنیاد معماری میرمیران
👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: سینما و معماری، میرمیران، بنیاد معماری، هشتمین دوره

اطلاعات بیشتر

هشتمین دوره جایزه معماری بنیاد میرمیران - مسابقه طراحی مفهومی 'سینما و معماری'مقدمه:

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ (ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻧﻮر، آب، ﮔﯿﺎه، ﺧﺎك و ﺑﺎد) در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻀـﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﺧﺘﺼــﺎص داﺷﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺴــــــﮑﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮي ، ﻣﻮﺿﻮع « ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﯿﻨﻤﺎ» را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸــﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ. دو ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮه ﻣﺸــﺘﺮك و اﻓﺘﺮاق ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻘﻮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، اﺣﻮال روزﻣﺮه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه، ﻏﻢ و ﺷﺎدي آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎري ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪي و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽدﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد . از اﺧﺘﺮاع ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﯿﮕﺬرد وﻟﯽ از ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳﯽ ﻗﺮن! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ زﻣﺎﻧﯽ، ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﮑﺮي اﻧﺴــــﺎن و درك ﺑﻬﺘﺮ او از ﺟﻬﺎن وﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﻬﺮي و ﻣﻌﻤﺎري ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺧﻮد ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع اﻧﺴـﺎن» ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ، ﮐﺎر، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد. وﺟﻮه ﻣﺸــــﺘﺮك اﯾﻦ دوﻫﻨﺮ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮر، رﯾﺘﻢ، ﺗﻮاﻟﯽ و ﺗﺪاوم و ﺳﮑﺎﻧﺲ در ﻫﺮ دو ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه دارﻧﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺴـــــﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎران ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎري ، ﻃﺮاﺣﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


هیئت داوران:

 • ایرج اعتصام
 • ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن
 • داراب دبیا
 • علی اکبر صارمی
 • هما فرجادی
 • سید علیرضا قهاری
 • شهاب کاتوزیان
 • عباس کیارستمی
 • حمید میرمیران

منبع:

سایت بنیاد معماری میرمیران

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir

رتبه های دوره هشتم - 1392

 • 1- موسی عزیزی
 • 2- مهدی احمدی - افشین برزگر جمشیدی - سعید سیفی
 • 3- عماد سیرانی
 • 3- سعیده ضیغمی

رتبه اول: موسی عزیزی

اﮔﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ در ﭘﺲ ﺻـﻮرت ﻇﺎﻫﺮي ﺧﻮد ﮐﻪ وﺟﻪ اﻓﺘﺮاق آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، واﺟﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﻣﺘﻦ ﻫﻨﺮي ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸــﻮد . ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺛﺮ ﻫﻨﺮي در ﭘﺲ اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﮐﺎو ﻣﯽ ﭘﺮدازد، ﺗﺎوﯾﻞ اﺛﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯿﺴـﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﮐﺎﻟﺒﺪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮي ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﻋﯿﺎن ﻣﯿﺸﻮد. ﻫﻨﺮ در ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم و ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻌﻤﺎري در ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺣﻀـﻮر اﻧﺴـﺎن و آﻻم و آﻣﺎل آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ، درﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺶ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻫﻨﺮي ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮ، در ﺣﺎﻻت و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع اﺣﺴـــﺎس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ رواﯾﺘﮕﺮي و ﺑﯿﺎن اﺣﺴـﺎس و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻨﺮي در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎري رﯾﺸﻪ اي ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ دارد. ﺻﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﺎﻻت، ﺣﺲ زﻣﺎن وﺑﺴـــﯿﺎري ﺷﺎﺧﺼـــﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎرﻫﻢ و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﻀــﺎﯾﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪي و رواﻧﯽ، ﺑﺮاي اﮐﺘﺸــﺎف و ﺗﺎوﯾﻞ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻـــــﺮ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺧﻮد در آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم ﻣﻌﻤﺎري ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ در ﭘﯽ رواﯾﺖ داﺳـﺘﺎن وﺑﯿﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯿﺴﺖ. ﻣﻌﻤﺎري در اﯾﻦ اﺛﺮﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮﺑﯿﺎن ﺣﺎﻻت ﻧﻤﺎﯾﺸـــــــﯽ ﻧﻮر درﭘﯽ اﺟﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺸـــــﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎري در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدي از ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﭘﯽ رواﯾﺘﮕﺮﯾﻨﺪ. ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺴﻠﺴﻞ وار ﻧﻮر،ﻓﻀـﺎي ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﺠﻬﻮل، وﻋﻨﺎﺻﺮي ﭼﻮن درﺧﺖ ﺧﺸـﮑﯿﺪه و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺗﺎوﯾﻞ دو اﻧﺴﺎن ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎري ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

رتبه دوم: مهدی احمدی - افشین برزگر جمشیدی - سعید سیفی

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻧﺴــﺎن از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ روش ﻫﺎو ﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﻧﻈﺎم دروﻧﯽ او ﻋﻨﺼــﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻏﯿﺐ او ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺛﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻨﺮي ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎه آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴــــــﺖ و ﮔﺎه آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎه در دل ﻏﺎر ﻫﺎ و ﺑﺮ روي ﺳـﻨﮕﻬﺎ دﺳـﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷـﯽ و ﭘﯿﮑﺮ ﺗﺮاﺷـﯽ زده و ﮔﺎه ﻓﺎﻧﻮس ﺧﯿﺎل Laterna magikaرا ﺑﺮ روي ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآورده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺮك دروﻧﯽ اورا ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ واداﺷﺘﻪ : ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن. اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﯿﺶ رو ﻣﻌﻤﺎري وﺳـﯿﻨﻤﺎﺳـﺖ . آﯾﺎ ﺳــﯿﻨﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺷــﻘﻮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ؟ ﻣﺎ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان روﺣﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ؟ﻣﺎ ﺧﻮد را آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴـــﺘﯿﻢ؟ در ﺳﯿﻨﻤﺎ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . و در ﻣﻌﻤﺎري ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﺎﮐﻠﻪ اﺻﻠﯽ آن ﻓﻀﺎﺳﺖ ﻣﺸﺘﺎق ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺎدري از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. اﻣﺎ در ﯾﮏ روﺷــﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯽ اﺛﺮ اﻧﮕﺎﺷـــﺘﻦ و ﯾﺎ ﺳـــﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻓﻀـــﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ داراي ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ واروﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﯾﻨﻪ . در آﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﻻﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد. در آﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﻪ اي از ﻓﻀـﺎ وﺟﻮد دارد . ﻣﻦ ﺧﻮد را آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ . ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴــﺘﻢ . در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ وﻫﻤﯽ و ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺠﺎزي ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ اﺗﺎق ﻣﺴـﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮي ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ و در ﺳﻮي دﯾﮕﺮ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻀـــﻤﻦ دو ﻋﻨﺼـــﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ در ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﺳﺖ , ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دروﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دروﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﺴـﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸـﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دروﻧﯽ اﻧﺴـﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳــــﺖ ﻟﺬا آﺛﺎر ﻫﻨﺮي ﭼﻪ در ﻣﻌﻤﺎري و ﭼﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴـﺎن اﺳﺖ دارد. و اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺗﻔﺴــﯿﺮ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از واﻗﻌﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﺮﮐﺪام ﺳﺎﯾﻪ اي از واﻗﻌﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸـﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ را ﻣﺘﻔﺎوت از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت از ﺧﻮد ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . و اﯾﻦ رﯾﺸـــﻪ در ﺗﻔﺎوت در ﻋﺎﻟﻢ دروﻧﯽ, ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭼﯿﻨﻪ دان اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دارد ﺗﺎوﯾﻞ ﻫﻨﺮ .ﭼﯿﺰي ﮐﻪ از دﯾـﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻮده .اﻣﺎ در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻣـﺮگ ﻣﻮﻟﻒ آن را ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

رتبه سوم: عماد سیرانی

ﭘﺮﺳﻪ زن

ﭘﺮﺳـﻪ زن در ﻧﻔﺲِ ﭘﺮﺳــﻪ زﻧﯿﺎش ﻫﻢ اﻧﮕﯿﺰﻫﺎي ﺑﺮاي ﻟﺬت ﺑﺮدن از دﯾﺪن ﻣﻨﺎﻇﺮ (در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺗﻮرﯾﺴـﺘﯽ)ﯾﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺧﺮﯾﺪﮐﺮدن ﻧﯿﺴـﺖ. ﭘﺮﺳﻪ زدن او ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻟﯿﺴــﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ( ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳـﻬﺰن وﻗﺘﯽ در ﺣﯿﻦ راه رفتن هایش ﺑﺎ ﻓﺮد آﺷـﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴــﺎﻟﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪار ﺗﺼــﺎدﻓﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺷـﻐﺎل ﻣﮑﺎن داﻟﯽ ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ) در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺴـــــﯿﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ(رﻓﺘﻦ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ، دﯾﺪار ﯾﮏ دوﺳﺖ ، ﺧﺮﯾﺪ و... اﺳﺖ). واﻟﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط دادن ﺳـﺮﮔﺮداﻧﯽ و آوارﮔﯽ ﭘﺮﺳـﻪ زن ﺑﺎ ﻓﯽلم ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴـﺪ: آﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ درﺑﺎره ﻧﻘﺸــﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﺎﺧﺖ؟ درﺑﺎره ﮔﺸـــﺎﯾﺶ و آﺷﮑﺎرﮔﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﺶ در ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎن؟ درﺑﺎره ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﺳﺪه ﻫﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ، ﺑﻠﻮارﻫﺎ، ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎ در ﻓﻀـــــﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ؟ و آﯾﺎ ﭘﺮﺳﻪ زن ﮐﺎري ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ؟

رتبه سوم: سعیده ضیغمی

ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﻪ در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﻪ ﻣﻬﻢ (ﺑﺤﺮان در ﻣﻌﻤﺎري) از اﻫﻤﯿﺖ ﺷـــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ. ﭘﻠﻪ اي ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪرن از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﮔﻮﻧﻪ در وﺳﻂ ﻓﻀـﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻟﺬا ﭘﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼــﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪرن و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ آن اﺳﺖ. ﺣﺮﮐﺖ ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﭘﻠﻪ ﮔﺮد ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻟﻨﺰ دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ و رﮐﻦ اﺻﻠﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺳﺖ اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﻃﺮح ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﻀـــﺎي ﺧﺎص در ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ روح زﻣﺎن در ﻣﻌﻤﺎري و ﺳــﯿﻨﻤﺎ اﺳــﺖ. و اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻇﻬﻮر ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪرن در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ در ﺷـﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻃﺮح ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﺮح ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸـﺘﺮك و اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﯿﻨﻤﺎ از ﻗﺒﯿﻞ رﯾﺘﻢ ، ﻧﻮر ، ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ، ﺳﮑﺎﻧﺲ و .... ﺑﻪ وﺿﻮح اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.


نفرات تقدیرشده

 • 🔹 ﮐﻤﺎل ﯾﻮﺳﻒ ﭘﻮر - ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺰاز - آرش ﭘﻮر اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
 • 🔹 ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻌﻤﺘﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺠﺎزي آزاد
 • 🔹 ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎدي
 • 🔹 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺘﺮي ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ - زﻫﺮا دﯾﻨﺪار
 • 🔹 ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺠﻔﯽ- ﺑﻬﻨﺎز ﺳﺮﺗﯿﭙﯽ - آﺳﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪي
 • 🔹 ﻣﯿﻌﺎد ﻓﺮﯾﺎدﯾﺎن
 • 🔹 ﺷﺮﮐﺖ راﺳﺘﺎ
 • 🔹 ﻣﻬﺪي ﻣﺮآﺗﯽ
 • 🔹 ﻋﻠﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻬﮑﯽ- ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ
 • 🔹 ﺑﯿﺘﺎ ﺣﺎﺗﻤﯽ - ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻔﺎري - ﺷﻬﺎب اﺣﻤﺪي