خلاصه رویداد

نهمین دوره جایزه معماری بنیاد میرمیران - مسابقه طراحی مفهومی 'معماری بایونیک'

میرمیران-نهمین

داوران


 • ایرج اعتصام
 • ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن
 • داراب دبیا
 • علی اکبر صارمی
 • هما فرجادی
 • سید علیرضا قهاری
 • ...

مشخصات


 • نوع:
  مسابقه داخلی
 • سال برگزاری:
  1393
 • زبان:
  فارسی

برگزار کننده


 • برگزارکننده:
  بنیاد معماری میرمیران
👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: معماری بایونیک، میرمیران، بنیاد معماری، نهمین دوره

اطلاعات بیشتر

نهمین دوره جایزه معماری بنیاد میرمیران - مسابقه طراحی مفهومی 'معماری بایونیک'مقدمه:

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ(ﭘﻨﺞ اﺻـﻞ ﻧﻮر ، آب ، ﮔﯿﺎه ، ﺧﺎك و ﺑﺎد) در ﺷــﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻀـﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ . « ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ» را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل ﺟﺎري« ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﯿﻨﻤﺎ » و در ﺳﺎل 1392« ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا » اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ در ﺳﺎل 1391ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ داﻧﺸـــــــﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم و اﻟﮕﻮﮔﯿﺮي از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم در ﻣﻌﻤﺎري ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴـــــــﺘﺮده و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از درﺳـﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد آﺷــﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ ﺑﻄﻮر ﻋﺎم و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درس ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻄﻮر ﺧﺎص از ﺿﺮورت ﻫﺎي اﻣﺮوز ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺸــﻤﺎر ﻣﯽ رود ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼــــــﻨﻮع )ﻣﻌﻤﺎري -ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﻓﻀــﺎي رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ( را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮاي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎران ، داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎري ، ﻃﺮاﺣﺎن و اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


هیئت داوران:

 • ایرج اعتصام
 • ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن
 • داراب دبیا
 • علی اکبر صارمی
 • هما فرجادی
 • سید علیرضا قهاری
 • شهاب کاتوزیان
 • محمود گلابچی
 • حمید میرمیران

منبع:

سایت بنیاد معماری میرمیران

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir

رتبه های دوره نهم - 1393

 • 1- ﻋﻠﯽ دﺑﯿﺮﯾﺎن- اﻣﯿﺮ ﻧﺼﺮ ﻓﻮﻻد ﺧﻮاه
 • 2- ﻟﯿﻠﯿﺎ ﻣﯿﻨﺎﺳﯿﺎن - ﻣﺮﺟﺎن ﻓﺮﺿﯿﺎن
 • 3- علی طباطبائی - مارال هاشمیان - صبا مهدی- دلارام کوهستانی

رتبه اول: ﻋﻠﯽ دﺑﯿﺮﯾﺎن- اﻣﯿﺮ ﻧﺼﺮ ﻓﻮﻻد ﺧﻮاه

ﻫﺎرﻣﻮﮔﺎﺗﯽ
ﺳـﺎزه ﻫﺎي ﺗﺎﺷــﻮ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﺗﺎج ﮔﻞ ، در ﻣﻌﺮض ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺸــﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت آب ﺧﻮد را از دﺳـﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ، داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده داراي اﻧﻮاع ﺳـﺎزﮔﺎري ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮده در ﺗﺎ ﺷﺪن ﭼﺸـــــﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﻀﻮر دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻣﺤﻮري در درازاي ﮔﺮده ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺗﺎﺷﻮ ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸـﺖ اﻣﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ي دﯾﻮاره ي ﮔﺮده ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﺮﺧﺶ ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷـﺪﮔﯽ داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از دﺳــﺖ ﻧﺪادن آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ آن ، ﻫﺎرﻣﻮﮔﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد . داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ از ﺗﺎج ﮔﻞ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸـــﮑﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮد را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﻪ ي ﮔﺮده وارد ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﻃﻮب در ﮔﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود در ﻓﻀــــﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺟﺪﯾﺪ داﻧﻪ ي ﮔﺮده ﺷــــــــــﺮوع ﺑﻪ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺮده و ﻓﺮاﯾﻨﺪي در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻫﺎرﻣﻮﮔﺎﺗﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳـﻄﺢ ﮔﺮده راه ﻫﺎي اﺻــﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺗﺒﺎدل را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ، ﻫﺎرﻣﻮﮔﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻪ راﻫﮑﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﺑﺮاي دو ﺧﻮاﺳـــﺘﻪ ي داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺴــــﯿﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ داﻧﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺸــــــﮏ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮده در زﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺤﺮان.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده در ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎري ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﮐﺎﻫﺶ ﺳــــﻄﺢ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮده ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻓﻨﺪر در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺮم و ﺧﺸــــــﮏ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮده و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد.

رتبه دوم: ﻟﯿﻠﯿﺎ ﻣﯿﻨﺎﺳﯿﺎن - ﻣﺮﺟﺎن ﻓﺮﺿﯿﺎن

ﻣﻌﻤﺎري را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﻢ ﺣﯿﺎت ﻣﺼـــــﻨﻮﻋﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ، ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ وﻧﻈﺎم ﺗﮑﺮار و ﭘﺎﺳﺦ اﺻـﻮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ و اﺷـﮑﺎل ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﯿﺸـــــﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻧﻬﺎ.......
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ ﺷـﮑﻞ ﭼﻬﺎر ﺿــﻠﻌﯽ و ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺮاي ﭘﺪﯾﺪ آوردن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﻤﺎران ﺑﺎﯾﻮﻧﯿﮏ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳـــﺎزه دارﻧﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
در ﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﺎر ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺤﻨﺎي ﻣﻼﯾﻢ در ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎرﻣﯽ دﻫﺪ. و در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي اﺗﺼـﺎﻟﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﻧﺘﯿﺠﻪ ي اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼــــــــــﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎﻓﺘﻦ رﯾﺴـــــﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻓﻮﻻد ﻫﺴــــﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺧﻮد آﺷﯿﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺸـﺎء ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ، ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ي ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ازﮐﺪام اﻟﮕﻮي زﻧﺪه ي ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺷﺎﯾﺪ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺟﻠﻮﺗﺮ از زﻣﺎن ﮔﺎم ﺑﺮدارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي زﻧﺪه ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮد.

رتبه سوم: علی طباطبائی - مارال هاشمیان - صبا مهدی- دلارام کوهستانی

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺑﻬﺸـــﺘﯽ در داﻧﺸــــﮕﺎه ﻫﻨﺮ ﺑﻬﺎر 91 ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﻤﺎري ﺑﯿﻮﻧﯿﮏ وﺟﻮد داﺷـﺖ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻈﻢ ﺳــﺎﺧﺘﺎري و ﻫﻨﺪﺳــﻪ و ﺗﻨﺎﺳــﺒﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﻣﺤﻮري اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ﺑﺨﺸـــــﯽ از ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﻌﻤﺎري ﺑﯿﻮﻧﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴـﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳــﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت رﺷﺪ، ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ.
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﻠﻖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺸـﺎندادن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖِ ﯾﺎﻓﺘﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎري از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳـﺒﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺧﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن و ﺑﺴـــــــﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اداﻣﻪ داﺷﺖ . اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر وروﻧﻮي )voronoi( ﮐﻪ واﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻘﺎط، ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴــﺎنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﻨﺪﺳﻪي وروﻧﻮي از ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳـــﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻫﻨﺪﺳــــﻪ در ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎرﻋﻨﮑﺒﻮت و ﺗﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان در ﺷﻬﺮ ﻗﺪم زد، و در ﺟﺎﯾﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ، ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ و اﺣﺴـﺎﺳﺎت ﭘﺮداﺧﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﺴــﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺮﻋﺖ در زﻧﺪﮔﯽ، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. وﺟﻮد اﯾﻦ ﺟﻤﻊﻫﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﻧﺴـــﺎنﻫﺎ اﺳﺖ. اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﮐﺮد: اوﺿﺎع ﺷﻬﺮ اوﺿﺎع دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﭘﯿﺎده رو و ﻣﺮاﮐﺰ ﺷـﻬﺮي ﻧﺪارد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷـﻬﺮوﻧﺪي ﻧﺪارد و آن اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻــﻪي دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻨﺪان ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ.”
اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻄﯽ، از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴـﺎن و ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد و در ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦﺷﺮاﯾﻂ، ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﺧﺎص از ﺧﻮد ﻧﺸـــــﺎن دﻫﺪ، آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدي زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد؟اﮔﺮ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ ﭘﺎوﯾﻮن ﻫﻢﻧﺸــﯿﻨﯽ ﻧﺎمﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﺪه، ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ-ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸـــــﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﺧﻄﻮﻃﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺷﺪن اﻧﺴـﺎنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ، ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺎﻻي ﺳﺮﺷﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و در ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
اﻧﺴﺎﻧﯽ وارد ﭘﺎوﯾﻮن ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻻﺑﻼي ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﮐﺶآﻣﺪه اﻧﺪ، ﻣﯽﮔﺬرد و ﻓﺮد اﺣﺴـﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎﯾﯽ در اﻃﺮاف و ﺑﺎﻻي ﺳﺮش اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ وارد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻘﺎط در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در آنﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﺑﺎزﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦﺷﮑﻞ ﺟﻤﻊ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد. در واﻗﻊ ﻣﺤﯿﻂ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻤﻊﻫﺎي دوﺳﺘﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ، رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.


نفرات تقدیرشده

 • 🔹 ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺮادي- ﻣﻬﺪي ﻣﺮادي - ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻣﺮادي
 • 🔹 ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدي ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ- رﯾﺤﺎﻧﻪ رﺷﯿﺪ ﻓﺮﺧﯽ
 • 🔹 ﺳﺮوﻧﺎز ﺳﻤﺮﮐﻨﺪ
 • 🔹 ﺣﺒﯿﺐ ﻫﻮاﺳﯽ زاده
 • 🔹 ﻣﻬﺴﺎ ﺷﯿﺮ ﻋﻠﯽ
 • 🔹 ﻣﺤﻤﺪ رﻓﺎﺋﯽ رﺣﻤﺖ ﻃﻠﺐ
 • 🔹 محسن ﻧﻮر ﭘﻮر - ﺟﻼل ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮر- علیرضا زیبایی نزاد
 • 🔹 وﺣﯿﺪ ﻗﺎدري - ﻣﻬﺴﺎ اﻟﻬﯽ وﻓﺎ- ﻓﺮﯾﺒﺎ ﻓﯿﺮوز ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ - ﻓﺎﻃﻮه ﺳﺎدات ﻟﻄﻔﯿﺎن
 • 🔹 میترا قاسمی
 • 🔹 ﺑﯿﺘﺎ ﺣﺎﺗﻤﯽ - ﺻﺎﻟﺢ ﻏﻔﺎري- ﺷﻬﺎب اﺣﻤﺪي