خلاصه رویداد

دهمین دوره جایزه معماری بنیاد میرمیران - مسابقه طراحی مفهومی 'از زمین تا آسمان'

میرمیران-دهمین

داوران


 • ایرج اعتصام
 • ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن
 • داراب دبیا
 • علی اکبر صارمی
 • هما فرجادی
 • سید علیرضا قهاری
 • ...

مشخصات


 • نوع:
  مسابقه داخلی
 • سال برگزاری:
  1394
 • زبان:
  فارسی

برگزار کننده


 • برگزارکننده:
  بنیاد معماری میرمیران
👇🏻 اطلاعات 👇🏻 برچسب ها: معماری، زمین، آسمان، میرمیران، بنیاد معماری، دهمین دوره، جایزه معماری

اطلاعات بیشتر

دهمین دوره جایزه معماری بنیاد میرمیران - مسابقه طراحی مفهومی 'از زمین تا آسمان'مقدمه:

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ( ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﻧﻮر، آب، ﮔﯿﺎه، ﺧﺎك و ﺑﺎد) در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻀـﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﺧﺘﺼــﺎص داﺷﺖ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﺎري ﻓﺮدا ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺴــــــﮑﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﯾﻦ دو رﺷﺘﻪ ﻫﻨﺮي ، ﻣﻮﺿﻮع« ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﯿﻨﻤﺎ» را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺸــﺘﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ. دو ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎري و ﺳﯿﻨﻤﺎ وﺟﻮه ﻣﺸــﺘﺮك و اﻓﺘﺮاق ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻘﻮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، اﺣﻮال روزﻣﺮه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه، ﻏﻢ و ﺷﺎدي آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎري ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﻟﺒﺪي و ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽدﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﺘﺤﺮك اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ دارد . از اﺧﺘﺮاع ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﯿﮕﺬرد وﻟﯽ از ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺳﯽ ﻗﺮن! ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ زﻣﺎﻧﯽ، ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺒﮑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﮑﺮي اﻧﺴــــﺎن و درك ﺑﻬﺘﺮ او از ﺟﻬﺎن وﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺳـﯿﻨﻤﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺷـﻬﺮي و ﻣﻌﻤﺎري ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳـﺘﺎﻫﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ ﺳـﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺧﻮد ﻋﺮﺻﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان « ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع اﻧﺴـﺎن» ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ را اﻋﻢ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ، ﮐﺎر، ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد. وﺟﻮه ﻣﺸــــﺘﺮك اﯾﻦ دوﻫﻨﺮ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮر، رﯾﺘﻢ، ﺗﻮاﻟﯽ و ﺗﺪاوم و ﺳﮑﺎﻧﺲ در ﻫﺮ دو ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺳﺎزﻧﺪه دارﻧﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺴـــــﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎران ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎري ، ﻃﺮاﺣﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


هیئت داوران:

 • ایرج اعتصام
 • ﻓﺮﯾﺎر ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن
 • داراب دبیا
 • علی اکبر صارمی
 • هما فرجادی
 • سید علیرضا قهاری
 • شهاب کاتوزیان
 • محمود گلابچی
 • حمید میرمیران

منبع:

سایت بنیاد معماری میرمیران

سایت مسابقات معماری و شهرسازی

 archicomp.ir

رتبه های دوره دهم - 1394

 • 1- اﻟﻬﺎم ﮐﺎﻇﻤﯽ - ﻣﺎﺋﺪه اﻗﺎرب ﭘﺮﺳﺖ
 • 2- اﺷﮑﺎن ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ - ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﯽ ﭘﯿﺸﻪ - پویا رنجبر
 • 2- ﺳﺎرا ﮐﺮﯾﻤﯽ - ﺳﺎرا رﺣﻤﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪ - ﻣﺠﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ
 • 3- ﻣﺎﯾﺴﺎ ﻇﻔﺮ رزاق ﻧﯿﺎ - ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺴﮕﺮﯾﺎن

رتبه اول:اﻟﻬﺎم ﮐﺎﻇﻤﯽ - ﻣﺎﺋﺪه اﻗﺎرب ﭘﺮﺳﺖ

ﻣﯿﺎن ﻣﺎه ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺎه ﮔﺮدون
ﺗﻔﺎوت از زمین ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻫﺮ روز ﺻـﺒﺢ ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم واﻗﻊ ﻣﯿﺸـﻮﯾﻢ ، اﯾﻦ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ از رﯾﺸــﻪ اي ﻧﺎ ﻣﺪاوم ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ روز در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ در ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﻫﺴـــــﺘﻨﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را روﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﺪرن ﺑﮕﺬارﯾﻢ ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺑﯽ ﻧﻈﻢ و ﺑﯿﻬﻮﯾﺖ ، ﻣﺜﻞ اﺳﻤﻬﺎﯾﺸـــﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﻤﺒﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻣﺎ اﯾﻦ آﺷﻮب ﺷﻬﺮي را ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯿﺸﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﯾﻢ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺎرﮐﺪ دو ﺑﻌﺪي( Q R Code ) زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ . رﻣﺰي ﻣﺎﺗﺮﯾﺴــﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﭼﯿﺪﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮕﻞ ﺳـﯿﺎه رﻧﮓ روي زﻣﯿﻨﻪ ﺳـﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻫﺮ ﮐﺪام داراي ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻣﯿﺎن رﻣﺰﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎي دوﺑﻌﺪي اﺳﺖ. Quick response به ﻣﻌﻨﯽ (ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﺮﯾﻊ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺑﺪاع ﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳـﺮﯾﻌﺘﺮ در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎي ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درون آن ه ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺒﻞ و واژﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎره ﮐﺮدن ﺳﻄﺤﯽ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﺎص ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺳﺮ درون آن ﺣﺎوي ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎي اﻣﺮوزه ﮐﻪ رﻣﺰ و رازي ﺑﺲ ﺷﮕﺮف در درون آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺻﺪد آﻧﯿﻢ ﮐﺦ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه ﺑﺎرﮐﺪ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎي ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت درون آن ه ﺻﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺒﻞ و واژﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎره ﮐﺮدن ﺳﻄﺤﯽ آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﺎص ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺳﺮ درون آن ﺣﺎوي ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎي اﻣﺮوزه ﮐﻪ رﻣﺰ و رازي ﺑﺲ ﺷﮕﺮف در درون آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺻﺪد آﻧﯿﻢ ﮐﺦ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﺳﯿﺎه ﺑﺎرﮐﺪ روي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳﺖ. ﺗﺼﻮﯾﺮ QR code در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻼن ﺷﻬﺮي دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻼن ﺷﻬﺮي ﺗﺸــﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﻋﺮوج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺎرﮐﺪ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ دوري از اﺗﻼف وﻗﺖ و ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀـﺎي زﯾﺎدي را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ، ﻣﺨﺘﺼـــﺮ ﻓﻀــــﺎي ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻬﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺴـﻨﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺎزي ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻟﻄﻔﺎً ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ QR CODE ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

رتبه دوم:اﺷﮑﺎن ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ - ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﯽ ﭘﯿﺸﻪ - پویا رنجبر

ﺳﻮداي دﺳﺘﯿﺎزي ﺑﻪ آﺳﻤﺎن در اﻋﻤﺎق ذﻫﻦ اﻧﺴــــﺎﻧﯽ ﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺰار ﭘﻠﯽ

داﻣﻦ ﮔﺴـﺘﺮي زﯾﺴــﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﮥ زﻣﯿﻦ از ﻫﻨﮕﺎﻣﮥ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ. اﻣﺎ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن اﯾﻦ ﮔﺴـﺘﺮش در ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ و ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ، ﭼﺎﻟﺸـﯽ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ روي ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﮔﺬارده اﺳﺖ. ﺷﻬﺮﻫﺎي وﺳﯿﻊ راه ﺣﻞ را رﺷﺪ ﻋﻤﻮدي و ﺑﺮﭼﯿﺪن داﻣﺎن از ﭘﻬﻨﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻔﺮوض آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺎ ﺷـﺪن زﻣﯿﻦ از اﺷــﻐﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ از دﺳﺘﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽ رود ﻏﺎﯾﺖ ﻗﺪ ﮐﺸـﯿﺪن آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاﺷﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ و در ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﭼﯿﺰي ﺟﺰ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎﺷـﺪ. ﮔﻮاه آن ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ، ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺳﻄﻮح اﻓﻘﯽ رﻫﺎﺷﺪه از اﺷﻐﺎل ﻧﯿﺰ، ﻋﺮﺻﮥ ﺗﻼش اﺑﺘﺮي در ﻣﺴــــﯿﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن در ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺑﺴـﺘﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ. آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رودي روان ﺑﻮده، ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﺧﻤﻬﺎي رود ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷــﺪه اﻧﺪ. آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻮه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي رخ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﻦ ﭘﺮوژه در روﺑﻪ روﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺷﺪ ﻋﻤﻮدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺎي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن دارد، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴــﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻬﻬﺎي اﻣﺮوزي ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﺎوري، دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺸـــــﻦ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳـﻄﻮح ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺻــﺨﺮه ﻫﺎ ﻋﺮﺻــﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪﻫﺎي ﺑﺮاي ﮐﺸﻒ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﺎزه ﻫﺴﺘﻨﺪ. راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي دﺳﺘﺎﻧﺪازي ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ، زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

رتبه دوم:ﺳﺎرا ﮐﺮﯾﻤﯽ - ﺳﺎرا رﺣﻤﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪ - ﻣﺠﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

ﺗﺤﻮل ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ، ﺷﻬﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻏﻮل آﺳﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺮ در آن ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ را داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮ، ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴـﺨﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻃﺮاف و ﺳﺎﮐﻦ ﮐﺮدن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. دﯾﺮي ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﻨﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﮐﻢ « ﺧﻮدﺷﮑﻠﮕﺮﻓﺘﻪ»را ﺷﮑﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﮑﻌﺐ ﺻـﺮﯾﺢ و ﺻـﺎدق ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮ در ﺗﻮي ﭘُﺮرﻣﺰ و راز ﮐﻬﻨﻪ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺳـﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎي ﻧﻮ ﺑﻪ ﺷـﺘﺎب ﻫﺠﻮم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺮﺳـﯿﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺳﮑﻨﯿﮕﺰﯾﺪه در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ رواﯾﺖ ﻗﺼـﻪ ﻫﺎي ﻣﺸـﻬﻮر ﺷﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد. روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ، ﺷـﻬﺮ را ﭼﻮن ﭘﺪﯾﺪ هاي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻮازن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﺮخ رﺷﺪ اﻗﺘﺼـﺎدي و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺮوي اﻧﺴــﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻫﺮ ﭘﻬﻨﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎه، اداري، ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺷﻬﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻧﺴﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴــــﺖ ﺑﻬﺸــــﺖ روي زﻣﯿﻦ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﻣﺘﻌﯿﻦ ﺳﺎزد و ﭘﺮوژﻫﻬﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻏﻮﻵﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﻓﺮااﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺎرغ از روح و ﺗﻬﯽ از ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رو ﺑﻪ اﻧﻬﺪام رﻓﺖ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮز هﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﺗﺎز هﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎرﻫﺎﻧﺪﯾﺸـــــﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ، ﻧﮕﺮﯾﺴـﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪ هﻫﺎﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ. ﭘﺪﯾﺪ هﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮازن و ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻋﻨﺼـﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﮐﻨﺸـﮕﺮ ﺧﻼق و ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻣﺼـﻨﻮع ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ زﻧﺪه ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ و در ﻃﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪه و ﺗﻨﺎورده ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎﻓﺖ آن را در ﻣﻘﯿﺎﺳـﯽ وﺳـﯿﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎرو ﭘﻮد ﮐﺎﻟﺒﺪ آن را ﭼﻮن ﻓﺮﺷﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ دﻗﺖ رﻓﻮ ﮐﺮد. ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴــــﻢ ﺣﺎوي ﻣﻌﻨﺎ، ﺧﺎﻃﺮه و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت دﻫﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎززﻧﺪ هﺳﺎزي ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺎﻣﻮﺷﺎش ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ و اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﻨﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺷـﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي زﯾﺴـــﺖ ﺑﻮم و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﺗﻤﺪن ﺷﻬﺮي و ﺳﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﺳﻪ اﺻﻞ ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؛ ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺪرﻧﯿﺘﮥ اﯾﺮاﻧﯽ. اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻـﻞ ﻣﺎ را ﯾﺎري ﮐﺮد ﺗﺎ ﻃﺮﺣﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزرواﯾﺖ ﻣﻘﺮﻧﺴــﻬﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻋﻤﻮدي و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻣﺮوز، ﺣﺠﻤﯽ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ )ﺑﺎزي ﻣﯿﺎن ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ( را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. ﻃﺮﺣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه (Self-Organized) را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻨﺪي از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺼـﻮﺻﯽ، ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼــﻮﺻﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎي دﻫﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺸــﮕﺮ آزاد و ﺧﻼق در آن ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﭘﺮﺳﭙﮑﯿﺘﻮ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺻﺖ از آن ﺧﻮد ﮐﺮدن ﻓﻀـــــﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان، اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮑﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺗﺸـــﮑﻞ ﮔﺮو هﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺜﯿﺮ ﻫﻤﺴــــﺎﯾﮕﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎي ﺑﺮ دو اﺻﻞ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ و اﯾﺠﺎد ﻋﻤﻖ دﯾﺪ، ﺷﮑﻠﮕﯿﺮي ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺳﺮزﻧﺪه را ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح ﭼﯿﺰي ﺑﯿﺸـــﺘﺮ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ( Body ) و ﻓﻀـــﺎ ( Space) ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد و آن اﺗﻤﺴـﻔﺮ( Atmosphere )اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ از ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻃﺮة ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي را درون ﺧﻮد ﺟﺎي داده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد و ﻧﺸـﺎﻧﻬﻬﺎي ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ. ﺣﻀـﻮر اﯾﻦ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. اﺣﺴـﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي از ﻓﻀـﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﻫﺴـﺎزي ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ( Focal Points ) ، در راﺳﺘﺎي ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺒﯿﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺮاي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﺿﻼب و ﻫﺪاﯾﺖ رﯾﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴـــــﺘﮥ ﻣﺜﻠﺜﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪﻫﻬﺎي اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﻧﻤﺎ، ﺟﺎي دادن ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮدي در ﺗﺮاس ﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺸﻌﺐ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮان آزاد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻔﺮ )ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪن دوررﯾﺰﻫﺎ( ﻣﺒﺪل ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺒﮏ ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از شیشه های رﻧﮕﯽ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪه از ﻣﻌﻤﺎري اﯾﺮاﻧﯽ، ﻓﺮم ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف عقب رفتگی و اﯾﺠﺎد ﮔﺸــﻮدﮔﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﺠﺎد وﺳﻌﺖ ﻓﻀﺎي دﯾﺪ در ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎي ﺣﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪة اﯾﻦ ﻃﺮح را در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد: 1- ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺴﯽ، ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪي 2- اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ از ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﻬﺒﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻬﮕﺬاري آن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن 3- اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﭘﯿﺮاﻣﻮن

رتبه سوم:ﻣﺎﯾﺴﺎ ﻇﻔﺮ رزاق ﻧﯿﺎ - ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺴﮕﺮﯾﺎن

ﺑﻪ ﻧﺎم و ﯾﺎد او
در ﻫﯿﺎﻫﻮي زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﮔﻮﯾﯽ آﺳـﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﺳـﭙﺮدهﺷـﺪهاﺳـﺖ، آﺳـﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺟﻊ و ﻫﺪف ﻣﻌﻤﺎران ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد. ﺟﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﺒﻮد... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻗﺪﯾﻢ اﯾـﺮاﻧـﯽ و ارزشﻫﺎي ﺟﺎري در آن، ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و ﻧﮕﺎه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ دﯾﺪهﻣﯽﺷﻮد، ﮔﺎﻫﯽ در ﻧﻤﻮد واﻗﻌﯽ آن و ﮔﺎﻫﯽ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﮔﻨﺒﺪ.
ﻃﺮح ﻣﺎﯾﻪ: دراﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻌﯽ ﺷﺪه آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻫﻤﺎن اﻫﻤﯿﺖ، ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد. ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻓﻀــــﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد. ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮي ﺳﺎدهﺷﺪه ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺨﺶ در زﻣﯿﻦ و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻌﻨﻮان آﺳـﻤﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷـﺪهاﺳـﺖ. در ﭘﯽ آن ﭘﻼن ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ در ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ در ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮمﻫﺎي اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻘﺪس داﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪﺷـﺪه و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﮔﺬر از ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ داﯾﺮه، دروﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻓﻀـﺎ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﯿﻨﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻨﺒﺪي از ﺟﻨﺲ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﻔﺎف و ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻮده ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع و وﺳﯿﻌﺘﺮ ﺷﺪن ﮔﺸــــــــﻮدﮔﯽ، اﻣﮑﺎن دﯾﺪ از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺪاري زﯾﺴﺘﯽ- ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ...
1- اﺧﺘﺼﺎص درﺻﺪي از ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
2- اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و ﻓﻌﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻠﻘﻪي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ
3- ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در دو اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي ﺑﻨﺎ
4- ﺑﺮاي ﺟﺎري ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﺮح ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻮﻗﯽ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ:
- ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت، در ﻻﯾﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ
- ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮي در ﮔﺸﻮدﮔﯽ داﺧﻠﯽ
- ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ:
1- ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﺤﻠﻪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، در ﺑﻨﺎ ﮔﺮهﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﺷـــﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ-ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺮه اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ در ﭘﺎي ﺑﻨﺎ، ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ- ﺗﺠﺎري و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﺑﺼــــــــــﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮ در ﺑﺎﻻي ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده شده است.
2- ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ورود ﺑﻪ ﺑﻨﺎ:
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻧﻮار ﺳﺒﺰﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ- اوﻟﯿﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ ورودي- ﻓﺎرغ از ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﻀـﺎي اﻣﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺎي ﺑﻨﺎ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺗﺠﺎري ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ. در اداﻣﻪ ﻓﻀـﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻻﺑﯽ، ﭘﺬﯾﺮش، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت و ... ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ. ﺧﺎرج از ﻧﻮار ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ، ﻣﺴـــــﯿﺮ ﺳﻮار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎي ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه در زﯾﺮزﻣﯿﻦ، و اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﻓﻀـﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺣﻠﻘﻪاي در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻨﺎ در ﺑﺎم ﻓﻀـﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري، ﺑﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﭘﯿﺎده و ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻦ اﻓﺮاد، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪهاﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﺎز و ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ورود ﺑﻪ آن دﻗﺖ شده است.

ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎزه اي:
- ﻓﺮم آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
- ﺳﺒﮏ ﺷﺪن و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺮو ﺑﯿﻦ دوﭘﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﻬﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
- ﺳﺎزه ﻣﺘﻘﺎرن(ﺟﻔﺖ) ،ﻧﻤﺎ و ﭼﯿﺪﻣﺎن داﺧﻠﯽ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن(ﭘﺪﺟﻔﺖ)
- ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ ﺑﺮج،دو ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و دروﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻓﻀـــﺎﻫﺎ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺪاري اﻧﺮژي:
- ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﺒﺰدر ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﺎت
- ﺑﺮج ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎدﮔﯿﺮ :اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎدﮔﯿﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﺎد
- ﻧﻮرﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت از وﯾﺪ داﺧﻠﯽ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻔﺎف
- ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻤﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژي
- ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺳﺎﯾﺶ دﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸـﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﺗﻮﮐﺮوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺸـﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون رﻓﻠﮑﺖ در ﮔﺸﻮدﮔﯽ داﺧﻠﯽ
- ﺗﺎﻣﯿﻦ آﺳﺎﯾﺶ ﻟﺮزﺷﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﻌﺎش ﺗﻮﺳﻂ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ


نفرات تقدیرشده

 • 🔹 ﺣﺎﻣﺪ اﺳﺪي
 • 🔹 ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻌﻤﺘﯽ - ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺠﺎزي آزاد
 • 🔹 ﻣﻬﺪي ﻗﺎﺋﻤﯽ،ﻣﺤﻤﺪ عرب دﺷﺘﯽ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ مهرهﭘﺮور، ﻣﯿﻨﺎﺻﺎﻟﺤﯽ،ﻧﺪا دﺑﯿﺮي
 • 🔹 اﻣﯿﺮ ﺣﺠﺎر - ﻟﯿﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻠﯽ
 • 🔹 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺘﺮي ﻓﺮﻫﺎﻧﯽ
 • 🔹 ﭘﯿﻤﺎن ﮐﯿﺎﻧﯽ - روﻧﯿﮑﺎ ﺑﯽ رﯾﺎ - اﻣﯿﺮ رﻧﺠﺒﺮ
 • 🔹 ﯾﺎﺳﺮ رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن - ﺣﻤﯿﺮا ﻋﺴﮑﺮي - ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻏﻠﺎﻣﯽ
 • 🔹 ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻇﻤﯿﺎن ﻓﺮد - ﻣﻬﺮان ﻋﺎرﻓﯿﺎن - منا رضوی
 • 🔹 ﻣﻬﺪي اﺣﻤﺪي - ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺤﺎﻗﯽ
 • 🔹 ﻣﯿﻨﺎ ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ